Home to 156 users
Who published 11.9K posts

Administered by:

Contact:

admin@fikaverse.club
This account is a virtual actor used to represent the server itself and not any individual user. It is used for federation purposes and should not be blocked unless you want to block the whole instance, in which case you should use a domain block.

Om Fikaverse.club

 • Fikaverse.club är en Mastodon-instans för talare av skandinaviska språk.
 • Fikaverse.club hostas av masto.host, d.v.s. av ett professionell Mastodon-webbhotell.
 • Backup av all data sker dagligen.
 • När nya versioner av Mastodon släpps blir Fikaverse.club uppdaterad inom kort tid.
 • Fikaverse.club har en uppförekandekod (se nedan) och modereras aktivt. Bl.a. är rasism, sexism, homofobi och transfobi strängt förbjudna.
 • Inget spam / ingen reklam.

Fikaverse.club Uppförandekod

Vårt löfte

I syftet att fostra en öppen och välkomnande miljö, avlägger vi i egenskap av medarbetare och ansvariga ett löfte att göra deltagande i vårt projekt och samfund en upplevelse fri från trakasserier för alla, oavsett ålder, kroppsstorlek, funktionsnedsättning, etnicitet, könsidentitet och könsuttryck, erfarenhetsnivå, nationalitet, personligt utseende, ras, religion eller sexuell identitet och läggning.

Våra standarder

Exempel på uppförande som bidrar till att skapa en positiv miljö inkluderar:

 • Användande av välkomnande och inklusivt språk
 • Uppvisande av respekt för olika synpunkter och upplevelser
 • Ödmjukt mottagande av konstruktiv kritik
 • Fokusera på vad som är bäst för samfundet
 • Uppvisande av empati mot andra medlemmar av samfundet

Exempel på oacceptabelt uppförande av deltagare inkluderar:

 • Användande av sexualiserat språk eller bildspråk och ovälkommen sexuell uppmärksamhet eller närmanden
 • Trollande, förolämpande/nedsättande kommentarer och personliga eller politiska angrepp
 • Offentliga eller privata trakasserier
 • Publicerande av andras privata uppgifter, såsom en fysisk eller elektronisk adress, utan explicit medgivande
 • Annat uppförande som rimligen skulle kunna anses vara olämpligt i en professionell miljö

Våra förpliktelser

Projektansvariga är ansvariga för att klargöra standarderna för acceptabelt beteende och förväntas vidta lämpliga och rättvisa korrigerande åtgärder som svar på alla förekomster av oacceptabelt uppförande.

Projektansvariga har rätten och ansvaret för att avlägsna, redigera eller avvisa kommentarer, förbindelser, kod, wiki-redigeringar, problem och andra bidrag som inte lierar sig med denna Uppförandekod eller att tillfälligt eller permanent bannlysa en medarbetare för annat beteende som anses opassande, hotande, kränkande eller skadligt.

Omfattning

Denna Uppförandekod tillämpas både inom projektutrymmen och på allmänna platser när en individ representerar projektet och dess samfund. Exempel på att representera ett projekt eller samfund inkluderar nyttjande av en officiell projektepostadress, publicerande via ett officiellt konto på sociala medier, eller agerande i egenskap av utsedd representant på ett online- eller offline- evenemang. Representation av ett projekt kan definieras ytterligare och klargöras av projektansvariga.

Upprätthållande

Fall av kränkande, trakasserande eller på annat sätt oacceptabelt beteende kan rapporteras genom att kontakta projektgruppen på admin [at] fikaverse [punkt] club. Alla klagomål kommer att granskas och undersökas och resultera i ett svar som anses nödvändig och lämplig under omständigheterna. Projektgruppen är skyldig att upprätthålla sekretess med avseende på rapportören av en incident. Ytterligare uppgifter angående specifik upprätthållandepolicy kan postas separat.

Projektansvariga som inte följer eller upprätthåller Uppförandekoden i god tro kan ställas inför tillfälliga eller permanenta konsekvenser som bestäms av andra medlemmar av projektets ledning.

Attribuering

Denna Uppförandekod är anpassad efter Contributor Covenant, version 1.4, tillgänglig på https://www.contributor-covenant.org/sv/version/1/4/code-of-conduct.html